Het intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van Budoschool Kempen vzw.

Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van Budoschool Kempen vzw, zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van het intern reglement en de statuten en zal zich houden aan de bepalingen daarin.

Door de aansluiting bij Budoschool Kempen vzw aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vzw en de sportfederatie VJJF waarbij Budoschool Kempen vzw is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

Via deze link kan je het intern reglement van Budoschool Kempen vzw raadplegen.

Een afschrift van de statuten kan je op eenvoudig verzoek bekomen door een e-mail aan Budoschool Kempen vzw te sturen.